Vou Nessa

Vou-nessa

Maanam

Visualizações

Pa³ac Na Piasku

Mia³eÂœ zbudowaæ swój pa³ac
Na twardej mocnej opoce
Którego wichry i burze
Nigdy tkn¹æ by nie Âœmia³y

Swój pa³ac wynios³y i dumny
Na piasku zbudowaæ kaza³eÂœ
Spad³y deszcze wezbra³y potoki
I run¹³ upadek by³ wielki

Nie mo¿e z³ych owoców dobre drzewo wydawaæ
Ani drzewo z³e owoców dobrych wydawaæ nie mo¿e

Teraz stopy twe bose
Na plecach tobó³ podarty
W rêku kostur pielgrzyma
Przed tob¹ droga daleka

A mia³eÂœ zbudowaæ swój pa³ac
Na twardej mocnej opoce
Którego wichry i burze
Nigdy tkn¹æ by nie Âœmia³y

Nie mo¿e z³ych owoców dobre drzewo wydawaæ
Ani drzewo z³e owoców dobrych wydawaæ nie mo¿e

Composição: Compositor
Gênero: Outros

Últimos Vídeos