Vou Nessa

Vou-nessa

Maanam

Visualizações

Moje UrodzinyÓsmy Czerwca

Urodzi³am siê w ostatni
Pracowity dzieñ tygodnia
W czerwcowy poranek
W pi¹tek na dobry pocz¹tek

Trzech braci ju¿ by³o i siostra
Dwóch braci ju¿ dawno nie ¿yje
Zawsze chcia³am wygl¹daæ jak ch³opak
Robiæ to co ch³opcy robili

Bez intymnoÂœci przytulenia
Numer miêdzy numerami
Obserwatorium to t³umaczy
Dlaczego wole spaæ sama
Nie znoszê kiedy ktoÂœ siê sili
I chce uk³adaæ moje ¿ycie
Urodzi³am siê w przestêpnym roku
Bladym ranem bladym Âœwitem

Przeszkadza³am im tylko
Wiêc zamykali mnie w skrzyni
Ósmy czerwca upa³ jak co roku
Moje urodziny

Nie mia³am kiedy pokochaæ
tak naprawdê braci
Rzuceni w ró¿ne Âœwiata strony
Raj utracony

Bez intymnoÂœci przytulenia
Numer miêdzy numerami
Obserwatorium to t³umaczy
Dlaczego wole spaæ sama
Nie znoszê kiedy ktoÂœ siê sili
I chce uk³adaæ moje ¿ycie
Urodzi³am siê w przestêpnym roku
Bladym ranem bladym Âœwitem

Urodzi³am siê w ostatni
Pracowity dzieñ tygodnia
W czerwcowy poranek
W pi¹tek na dobry pocz¹tek

Bez intymnoÂœci przytulenia
Numer miêdzy numerami
Obserwatorium to t³umaczy
Dlaczego wole spaæ sama
Nie znoszê kiedy ktoÂœ siê sili
I chce uk³adaæ moje ¿ycie
Urodzi³am siê w przestêpnym roku
Bladym ranem bladym Âœwitem

Composição: Compositor
Gênero: Outros

Últimos Vídeos