Vou Nessa

Vou-nessa

Maanam

Visualizações

Mandragora

GaÂœnie niebo i tracê ciê z oczu
Dzika pla¿a, morze wielki spokój,
siedzimy ramiê przy ramieniu
s³ów mniej za to wiêcej nocy

Przesz³oÂœæ to bajki s¹ i baÂœnie
Bogowie jak bracia i siostry
Zawsze ta sama pora roku
Mandragora wino i osty

Cia³o do cia³a krew do krwi
Przemin¹³ dzieñ jak co dzieñ
zwyczajny leniwy
Przemin¹³ a ja jestem z tob¹
jestem z tob¹
To znaczy ¿e dzieñ by³ szczêÂœliwy

Przymierzam i wybieram s³owa
Z³ote obr¹czki prosto z morza
Zarzucam raz za razem sieæ
Obietnica na cia³o i krew

Composição: Compositor
Gênero: Outros

Últimos Vídeos