Vou Nessa

Vou-nessa

Maanam

Visualizações

BliŸniak

Mi³oÂœæ i nienawiÂœæ
Jak czarne i bia³e
Jak zimno i upa³
Jak kat i ofiara
Jak wierzch i spód d³oni
Z pr¹dem pod pr¹d ryba
Jak s³owo gdyby
I jak s³owo chyba

Jak ogieñ i woda
Jak nagoÂœæ i nuda
Jak strata i zysk
Uda siê nie uda

Jak s³uch i dotyk
RadoÂœæ przygnêbienie
Jak daleko jak blisko
Jak smak jak powonienie

Jak ogieñ i woda
Jak nagoÂœæ i nuda
Jak zysk i strata
Uda siê nie uda
Jak szeÂœæ i dziewiêæ
Zimno i gor¹co
Jak mokry i suchy
Jak zaæmienie s³oñca

Composição: Compositor
Gênero: Outros

Últimos Vídeos