Vou Nessa

Vou-nessa

Maanam

Visualizações

Bezludna Wyspa

Wszystko przemija ja ty ca³y Âœwiat
Ale czy to jest takie z³e
Mi³oÂœc to s³owo pu³apka
A jednak kochaæ ka¿dy chce

ÂŒpiewa dla ciebie serce moje
Te o mi³oÂœci o tobie s¹
Kocham to s³owo pu³apka
A ka¿dy jeden kochaæ chce

Co to jest mi³oÂœæ
Nie wiem nie wiem
Chce byæ kochana
Chce kochaæ ciebie

Prze¿y³am to ju¿ tyle razy
Co to jest mi³oÂœæ doprawdy nie wiem
Powtarzam cicho jak skazaniec
Chce byæ kochana
Chce kochaæ ciebie

WolnoÂœæ nie umiem z niej skorzystaæ
Bezludna wyspa nie kochanych
Gdy mnie dotykasz czuje ¿e jestem
Zapadam sie w czarny aksamit

Co to jest mi³oÂœæ
Nie wiem nie wiem
Chce byæ kochana
Chce kochaæ ciebie

Composição: Compositor
Gênero: Outros

Últimos Vídeos