Vou Nessa

Vou-nessa

Maanam

Visualizações

Bd Taka Nie Bd Taka

Spirala strachu
W g³owie sie obraca
I roÂœnie wraz z nami
Od pocz¹tku Âœwiata

Niewinna nieÂœmia³a
Rozkosznie bezradna
Gdy staje na nogi
Jest bardzo odwa¿na

Ma na swych us³ugach
Wszystko co lubimy
Przede wszystkim jednak
To ¿e my mówimy

Do pierwszej lekcji mamy
Do³¹cza sie tata
S³ysze z lewej, z prawej
B¹d taka, nie b¹d taka

Lawina ruszy³a
Szko³a dom i praca
Zakazy nakazy
B¹d taka, nie b¹d taka

Jeszcze Âœpie a ju¿ czuje
¯e powoli wariuje
Parada w³asnych twarzy
We Âœnie mnie przeÂœladuje

Spirala strachu
W g³owie sie obraca
I roÂœnie wraz z nami
Od pocz¹tku Âœwiata

Maszyna wychowawcza
Z uporem maniaka
Wystukuje rytmicznie
B¹d taka, nie b¹d taka

Composição: Compositor
Gênero: Outros

Últimos Vídeos